WYDAWNICTWO

PRAWO W PRAKTYCE BANKOWEJ

Poradniki praktyczne

Wydawnictwo „Prawo w Praktyce Bankowej” Biura Prawnego i Konsultingowego pragnie podziękować Państwu za wieloletnią współpracę, dzięki której mogliśmy się z Państwem podzielić doświadczeniem związanym z praktyczną działalnością Banków Spółdzielczych dzięki której powstało wydawnictwo „Prawo w Praktyce Bankowej”, w którym wskazywane rozwiązania systemowe było przedstawiane w oparciu o systemową realizację obsługi banków spółdzielczych na terenie całego kraju. W tym miejscu pragniemy podkreślić, że przez 30 lat działalności Biura Prawnego i Konsultingowego zostało przekazane do banków spółdzielczych w tradycyjnej formie papierowej ponad 155 odrębnych publikacji, w których została przedstawiona tematyka dotycząca funkcjonowania banków spółdzielczych w formie projektów regulaminów, instrukcji, poradników, a które są niezbędne do realizacji zadań związanych z bieżącą działalnością banku spółdzielczego, dzięki którym nasze banki spółdzielcze były przygotowane na nowe wyzwania i regulacje prawne.

Mając jednak na uwadze nowe rozwiązania technologiczne, obecnie proponujemy nową formę w jakiej będzie kontynuowane wydawanie kolejnych zeszytów w formie publikacji, która będzie teraz dostarczana tylko w formie e-booków wysyłanych bezpośrednio do Państwa w formie mailowej.

Aktualna oferta wydawnicza

Wydawnictwo „Prawo w Praktyce Bankowej” obecnie oferuje poniższe publikacje (aktualizowane kwartalnie):

Prawo w Praktyce Bankowej

Status prawny, reprezentacja i zasady odpowiedzialności podmiotów prawnych, będących stroną umów zawieranych z Bankiem (zasady ustalania zdolności prawnej przy zawieraniu umów rachunku bankowego i umów kredytowych), z uwzględnieniem zasad pozwalających na ustalenie statusu prawnego „beneficjenta rzeczywistego” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Cena
31,30zł + VAT 5% (łącznie 32,90zł)

Prawo w Praktyce Bankowej

Instrukcja określająca dobre praktyki, które powinien Bank Spółdzielczy uwzględniać w procesie udzielania kredytów mieszkaniowych z uwzględnieniem w szczególności postanowień ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% oraz ustawy o kredycie hipotecznym a następnie postanowień ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, a ponadto ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i ostatecznie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Cena
38,10zł + VAT 5% (łącznie 40,10zł)

Prawo w Praktyce Bankowej

Udział banku spółdzielczego w postępowaniu restrukturyzacyjnym + projekt instrukcji „Procedury określające szczegółowe zasady postępowania banku spółdzielczego w przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w trybie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne”

Cena
31,30zł + VAT 5% (łącznie 32,90zł)

Prawo w Praktyce Bankowej

Wzory pism windykacyjnych i sądowych oraz egzekucyjnych, które powinny być stosowane przez banki spółdzielcze w przypadku potrzeby podjęcia działań w celu odzyskania należności bankowych od dłużników banku – część I i II

Cena
52,40zł + VAT 5% (łącznie 55,10zł)

Prawo w Praktyce Bankowej

Procedury określające zasady i tryb przejmowania przez bank składników majątkowych dłużnika oraz zasad ich zbycia w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. u. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.)” + wzory pism i protokołów do procedur określających zasady i tryb przejmowania przez bank składników majątkowych dłużnika oraz zasad ich zbycia w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe

Cena
31,30zł + VAT 5% (łącznie 32,90zł)

Prawo w Praktyce Bankowej

Udział banku spółdzielczego w postępowaniu restrukturyzacyjnym + projekt instrukcji „Procedury określające szczegółowe zasady postępowania banku spółdzielczego w przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w trybie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Cena
31,30zł + VAT 5% (łącznie 32,90zł)

Prawo w Praktyce Bankowej

Zasady polityki, w zakresie zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi (NPE) i restrukturyzowanymi (FBE)”, które powinny być wdrożone w banku spółdzielczym do 30 czerwca 2019 r. uwzględniając zasadę proporcjonalności, o której mowa w sekcji 1 ust. 15 wytycznych EBA z dnia 31.10.2018 r. nr EBA/GL/2018/06 pełny tekst wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 31.10.2018 r. nr EBA/GL/2018/06 + „Wytyczne dotyczące zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi

Cena
31,30zł + VAT 5% (łącznie 32,90zł)

Prawo w Praktyce Bankowej

Szczegółowe procedury związane z wdrożeniem: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46 WE Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)” + wzory oświadczeń i umów

Cena
31,30zł + VAT 5% (łącznie 32,90zł)

Udział banku spółdzielczego w postępowaniu restrukturyzacyjnym + projekt instrukcji „Procedury określające szczegółowe zasady postępowania banku spółdzielczego w przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w trybie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne”

Cena: 31,30 zł
+ VAT 5% 
(łącznie 32,90zł)

Instrukcja określająca dobre praktyki, które powinien Bank Spółdzielczy uwzględniać w procesie udzielania kredytów mieszkaniowych z uwzględnieniem ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, ustawy o kredycie hipotecznym, ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe i innym

Cena: 38,10 zł
+ VAT 5% 
(łącznie 40,10zł)

Status prawny, reprezentacja i zasady odpowiedzialności podmiotów prawnych, będących stroną umów zawieranych z Bankiem (zasady ustalania zdolności prawnej przy zawieraniu umów rachunku bankowego i umów kredytowych), z uwzględnieniem zasad pozwalających na ustalenie statusu prawnego „beneficjenta rzeczywistego” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Cena: 31,30 zł
+ VAT 5% 
(łącznie 32,90zł)

Szczegółowe procedury związane z wdrożeniem: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46 WE Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych” + wzory oświadczeń Banku  

Cena: 31,30 zł
+ VAT 5% 
(łącznie 32,90zł)

Wzory pism windykacyjnych i sądowych oraz egzekucyjnych, które powinny być stosowane przez banki spółdzielcze w przypadku potrzeby podjęcia działań w celu odzyskania należności bankowych od dłużników banku – część I i II

Cena: 52,40 zł
+ VAT 5% 
(łącznie 55,10zł)

Procedury określające zasady i tryb przejmowania przez bank składników majątkowych dłużnika oraz zasad ich zbycia w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. u. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.)” + wzory pism i protokołów 

Cena: 38,10 zł
+ VAT 5% 
(łącznie 40,10zł)

Zasady polityki, w zakresie zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi (NPE) i restrukturyzowanymi (FBE)”, które powinny być wdrożone w banku spółdzielczym do 30 czerwca 2019 r. uwzględniając zasadę proporcjonalności, o której mowa w sekcji 1 ust. 15 wytycznych EBA z dnia 31.10.2018 r.  nr EBA/GL/2018/06    + Wytyczne dotyczące zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi

Cena: 38,10 zł
+ VAT 5% 
(łącznie 40,10zł)

Wytyczne określające zasady postępowania Banku Spółdzielczego w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika Banku w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 1520) w wersji obowiązującej od 13.10.2022r.

Cena: 38,10 zł
+ VAT 5% 
(łącznie 40,10zł)

Zamówienia

Aktualnie zamówienia realizowane są przez formularz zakupu lub bezpośrednio przez adres email: bpikwydawnictwo@op.pl. W celu chęci otrzymania wybranej publikacji należy wypełnić formularz zakupu znajdujący się poniżej.

 

Jak wygląda proces realizacji zamówienia?

Po dokonaniu zamówienia, informacja o nim automatycznie przekazywana jest na biurowy email wydawniczy i kolejno, w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych, zamówione przez Państwa publikacje w formacie .pdf, wraz z fakturą elektroniczną  zostają dostarczone na  adres e-mail wskazany w formularzu zakupu.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Formularz zakupu

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.