PRZEPISY, REGULAMINY, INSTRUKCJE BANKOWE

Nowości:

Zeszyt III t. CXIII………………………62,00 zł (listopad 2014)

• „ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO”, które powinny być przyjęte w Banku Spółdzielczym (projekt)
• ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH – Komisja Nadzoru Finansowego
• KODEKS ETYKI BANKOWEJ – Związek Banków Polskich. Warszawa kwiecień 2013 r.
• REGULAMIN WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zeszyt III t. CXIV ………………………79,80 zł (grudzień 2014)

• ZASADY POLITYKI w zakresie oceny kwalifikacji członków organów zarządzających oraz osób zajmujących stanowiska kluczowe w Banku Spółdzielczym (projekt opracowany powtórnie, w oparciu o doświadczenia wynikające z kampanii wyborczej do Rady Nadzorczej w BS przeprowadzonej w I półroczu 2014 r.)
• Projekt REGULAMINU DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ Banku Spółdzielczego – uwzględniający zasady ładu korporacyjnego
• Projekt REGULAMINU DZIAŁANIA ZARZĄDU Banku Spółdzielczego – uwzględniający zasady ładu korporacyjnego
• Projekt REGULAMINU WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Banku Spółdzielczego (uaktualniony i skorelowany z zasadami polityki)

Zeszyt III t. CXV………………………80,01 zł (luty 2015)

INSTRUKCJA W SPRAWIE „ZABEZPIECZENIA TAJEMNICY PRAWNIE CHRONIONEJ” W BANKU SPÓŁDZIELCZYM (będąca realizacją ochrony „poufnych danych” w rozumieniu rekomendacji D)

Wydanie poszerzone z uwzględnieniem: zmian w ustawie o ochronie danych osobowych obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.,
Realizacji Rekomendacji D dot. zarządzania obszarami technologii i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku, obowiązujących od 1.01.2015 r. w części dot. ochrony „poufnych danych”, „tajemnicy przedsiębiorstwa” w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zeszyt III t. CXVI ………………………79,91 zł (marzec 2015)

• INSTRUKCJA w sprawie trybu postępowania Banku Spółdzielczego w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika z uwzględnieniem w szczególności upadłości konsumenckiej

• INSTRUKCJA w sprawie trybu postępowania Banku Spółdzielczego w przypadku niemożliwości ustalenia adresu zameldowania na pobyt stały klienta Banku w oparciu o dokument tożsamości, a w szczególności w oparciu o dowód osobisty, w którym nie zostały wpisane dane dotyczące adresu zameldowania osoby ubiegającej się o zawarcie umów bankowych
• USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 nr. 217 poz. 1427 ze zm.)
___________________________________________________________________________
1. Zeszyt VI tom I……………………….. cena 46,20 zł (wrzesień 2001)
„Bank w Krajowym Rejestrze Sądowym”
• obejmuje problematykę rejestracyjną z wzorami formularzy wypełnionymi danymi, związanymi z rejestrem sądowym.

2. Zeszyt VI tom II………………….. cena 48,40 zł (pażdziernik 2001)
„KRS – jako instrument wspomagający eliminowanie z portfela kredytowego – kredytów obciążonych ryzykiem kredytowym”
• Poradnik w zakresie korzystania z danych KRS.
• Ocena wnioskodawcy (kredytobiorcy) przy udziale KRS
w zakresie sytuacji prawnej i finansowej.
• Rejestr Dłużników Niewypłacalnych KRS jako instrument eliminujący niewiarygodnych dłużników bankowych.

3. Zeszyt V tom IV…………………………….cena 38,80 zł (lipiec 2001)
„Regulamin udzielania przez Bank Spółdzielczy kredytów w rachunku bieżącym”
• Instrukcja regulująca zasady podejmowania decyzji przez Zarząd Banku, w przedmiocie odpisywania w ciężar „pozostałych kosztów operacyjnych” oraz w zakresie spisywania „straty nadzwyczajne”, należności Banku z tytułu czynności bankowych a także innych rozliczeń, których źródłem są zdarzenia nie związane ze zwykłą działalnością Banku lub też zdarzenia niepowtarzalne.
• Regulamin udzielania kredytów dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

4. Zeszyt III t. XV wyd. 2 poprawione ……..cena 88,60 zł (październik 2007)
• Czynności Depozytowe w Banku Spółdzielczym projekt regulaminu, ustalającego zasady realizacji przez Bank Spółdzielczy, czynności depozytowych; procedury związane
z realizacją czynności bankowej. „Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych”; podstawowe akty prawne regulujące postępowanie Banku, w zakresie wykonywanych czynności depozytowych.
• Projekt regulaminu sprzedaży wierzytelności Banku Spółdzielczego stan prawny na dzień 01.10.2007 r.

5. Zeszyt III tom XX ………………………….. cena 68,20 zł (luty 2003)
• Zasady ustalenia powiązań organizacyjnych i kapitałowych dla ustale¬nia współczynnika koncentracji oraz wielkości rezerw, związanych z działalnością banków
• Projekt Regulaminu udzielania kredytów dla Wspólnot Mieszka¬niowych, Spółdzielni Mieszkaniowych, Stowarzyszeń i Fundacji

6. Zeszyt III tom XXV…………….. cena 52,70 zł (październik 2003)
„Bank w postępowaniu naprawczym w ramach nowego postępowania upadłościowego (obowiązuje od 1.10.2003 r.)”
• Praktyczny poradnik dla Banku, w przypadku ogłoszenia „upadłości dłużnika Banku z możliwością zawarcia układu”
• Wyciąg z ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60 poz. 535)

7. Zeszyt III tom XXXVI ……………….cena 75,20zł (wrzesień 2004)
• Projekt uaktualnionej instrukcji zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym.
• Projekt regulaminu sprzedaży wierzytelności przez Bank Spółdzielczy.
• Projekt planu działania oraz wzór umowy agencyjnej w zakresie przekazania czynności bankowych w trybie określonym w art. 6a, 6b i 6c ustawy Prawo bankowe.

8. Zeszyt III tom XXXVII ……….. cena 76,40zł (październik2004)
• Zmiany w regulaminach po 1.05.2004 r.
• Projekt regulaminu udzielania kredytów, pożyczek i gwarancji dla podmiotów i osób wymienionych w art. 79 Prawa bankowego w Banku Spółdzielczym.
• Projekt regulaminu dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych.
• Projekt regulaminu realizacji zleceń stałych w ramach obsługi rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.

9. Zeszyt III tom XXXVIII ……………. cena 73,10zł(grudzień 2004)
Projekt instrukcji obiegu dokumentów w Banku Spółdzielczym.
• Projekt regulaminu otwierania i prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych w Banku Spółdzielczym.

10. Zeszyt III tom XL …………………….. cena 83,60 zł (styczeń 2005)
Instrukcja „Zasady polityki kredytowej”obowiązująca w Banku Spółdzielczym
• Procedury stosowane przez Bank Spóldzielczy w zakresie udzielania kredytów obejmujące także metodologię oceny sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawcy kredytu oraz zdolności kredytowej

11. Zeszyt III tom XLII ………………….. cena 71,50 zł (marzec 2005)
• Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w banku spółdzielczym instrukcja wg. stanu prawnego na dzień 1.01.2005 r.
Instrukcja w sprawie zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych oraz w zakresie postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, obowiązująca w banku spółdzielczym instrukcja wg. Stanu prawnego na dzień 1.01.2005 r.
• Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji
– w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 29.04.2004 r. nr 100 poz. 1024).

12. Zeszyt III tom XLIII …………………. cena 71,50 zł (marzec 2005)
• Istotne dla każdego Banku zmiany w kodeksie postępowania cywilnego obowiązujące od 5.02.2005 r. i od 6.02.2005 r.

13. Zeszyt III tom XLIV ………………. cena 78,20 zł (kwiecień 2005)
• Projekt instrukcji „Zasady polityki depozytowej” do przyjęcia i wdrożenia w Banku Spółdzielczym
• Projekt instrukcji „W sprawie zasad tworzenia
i gospodarowania funduszami własnymi” w Banku Spółdzielczym
• Istotne dla każdego Banku Spółdzielczego zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
14. Zeszyt III tom XLV ……………………. cena 76,20 zł (lipiec 2005)
Projekt instrukcji w sprawie trybu i zasad przejmowania prze Bank Składników majątkowych dłużnika oraz zasad ich zbycia w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.),
• Projekt regulaminu w sprawie postępowania Banku Spółdzielczego w zakresie szczególnego typu powiadamiania klientów Banku o zmianie salda na rachunkach bankowych,
• Projekt regulaminu udzielania kredytów gotówkowych (konsumenckich) w Banku Spółdzielczym.

16. Zeszyt III tom XLVII …………………. cena 91,10 zł (luty 2006)
• Regulamin w sprawie wydawania przez Bank Spółdzielczy wewnętrznych aktów prawnych,
• Instrukcja w sprawie stosowanych w Banku Spółdzielczym metod ustalania całkowitego wymogu kapitałowego w świetle Uchwały nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8.09.2004 r.,
• Instrukcja w sprawie trybu i zasad przejmowania przez Bank składników majątkowych dłużników w zamian za wierzytelności Banku,
• Regulamin w zakresie stosowana szczególnej formy zabezpieczenia wierzytelności bankowych w postaci przewłaszczenia na nieruchomości, obowiązujący w Banku Spółdzielczym.

17. Zeszyt III tom XLIX …………….. cena 81,20 zł (kwiecień 2006)
• PROJEKT REGULAMINU kredytowania w Banku Spółdzielczym (podstawowy-ramowy) opracowany wg stanu prawnego na dzień 20.02.2006 r. przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26.01.2005 r. sygn. akt: P10/04
• PROJEKT INSTRUKCJI w sprawie zasad kwalifikacji a następnie monitoringu kredytobiorców, których należności kredytowe zostały zakwalifikowane do kategorii
„pod obserwacją” oraz „poniżej standardu”,
„wątpliwych” i „straconych” w Banku Spółdzielczym

18. Zeszyt III tom LII ………………………..cena 89,20 zł (lipiec 2006)
• INSTRUKCJA określająca procedury zmierzające do wyznaczenia wymogu kapitałowego z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego obowiązująca w Banku Spółdzielczym
• INSTRUKCJA określająca zasady polityki i zarządzania płynnością finansową w Banku Spółdzielczym Uwzględniająca aktualne uwarunkowania przyjmowane w trakcie kontroli Banku Spółdzielczego
• INSTRUKCJA bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
w zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązująca w Banku Spółdzielczym

19. Zeszyt III tom LVII ………………… cena 67,10 zł (grudzień 2006)
• Projekt instrukcji ustalającej procedury związane z wdrożeniem nowych produktów bankowych w Banku Spółdzielczym
• Projekt instrukcji regulującej zasady podejmowania decyzji przez Zarząd Banku, w przedmiocie odpisywania w ciężar „pozostałych kosztów operacyjnych” oraz w zakresie spisywania w „straty nadzwyczajne”, należności Banku
z tytułu czynności bankowych, a także innych rozliczeń, których źródłem są zdarzenia nie związane ze zwykłą działalnością Banku lub też zdarzenia niepowtarzalne
• Ekspertyza prawna w zakresie rozliczania udziałów członkowskich w Banku Spółdzielczym w przypadku ustania członkostwa

21. Zeszyt III tom LIX …………………….cena 89,90 zł (styczeń 2007)
• Projekt instrukcji „Operacje kasowe” obowiązującej w Banku Spółdzielczym wg stanu prawnego na dzień 1.01.2007 r.

22. Zeszyt III tom LXI ……………………..cena 82,60 zł (marzec 2007)
• PROJEKT REGULAMINU Zespołu Zarządzania Kryzysowego działającego w Banku Spółdzielczym
• PROJEKT REGULAMINU Zespołu d/s oceny poziomu ryzyka operacyjnego w Banku Spółdzielczym
• PROJEKT REGULAMINU Zespołu d/s zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym
• PROJEKT REGULAMINU Zespołu d/s zarządzania płynnością finansową w Banku Spółdzielczym

23. Zeszyt III t. LXIII ………………….. cena 84,60 zł (kwiecień 2007)
• Instrukcja w sprawie zasad ujawniania pełnomocników w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązująca w Banku Spółdzielczym
• Instrukcja „Zasady polityki informacyjnej” obowiązująca w Banku Spółdzielczym (Filar III Nowej Umowy Kapitałowej)
• Regulamin w sprawie udzielania kredytów dla publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (z uwzględnieniem metod analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej)

24. Zeszyt III t. LXVI …………………………cena 86,20 zł (lipiec 2007)
• Bezpośredni dostęp Banku do Krajowego Rejestru Sądowego możliwość uzyskania danych klienta Banku, w szczególności wnioskodawcy kredytu, w zakresie zdolności prawnej i zdolności kredytowej, dostęp do danych wskazanych w sprawozdaniach finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

25. Zeszyt III t. LXVIII ……………..cena 81,50 zł (październik 2007)
• Instrukcja „System Informacji Zarządczej” obowiązujący w Banku Spółdzielczym (opracowana z uwzględnieniem Uchwały nr 4/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13.03.2007 r.)
• Instrukcja zarządzania kadrami w Banku Spółdzielczym (zasady wyboru, wynagrodzenia i monitorowania pracowników sprawujących funkcje istotne dla Banku)
• Ekspertyza Prawna w sprawie zajęcia bankowego rachunku bieżącego przez organ egzekucyjny w ramach, którego udzielono kredytu odnawialnego w postaci linii kredytowej w szczególności na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej

26. Zeszyt III tom LXX …………… cena 76, 60 zł (styczeń 2008 r.)
• Omówienie zmian w zakresie egzekucji prowadzonej przy udziale komornika sądowego, obowiązujących od dn. 28.12.2007 r.
Podręczny zbiór przepisów prawnych niezbędnych dla pionu kredytowego w każdym banku, w zakresie prowadzenia windykacji (egzekucji) w stosunku do dłużników kredytowych z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, które weszły w życie z dniem 28.12.2007 r.
29. Zeszyt III tom LXXVI …………… cena 93,15 (styczeń 2009 r.)
• Ekspertyza prawna w sprawie możliwości udzielenia, bez zgody małżonka, kredytu dla wnioskodawcy, będącego w ważnym związku małżeńskim, w trakcie którego nie dokonano rozdzielności majątkowej
• Regulamin określający zasady zawieszania oraz odstępowania od naliczania odsetek umownych, a także odsetek naliczanych od należności przeterminowanych
– obowiązujący w Banku Spółdzielczym
• REGULAMIN udzielania kredytów dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
• INSTRUKCJA zawierająca wytyczne (procedury) w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr 79 poz. 550 ze zm.), obowiązująca w Banku Spółdzielczym
• Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550 ze zm.)

30. Zeszyt III tom LXXX ………………. cena 79,80 zł (lipiec 2009)
WZORY DOKUMENTÓW I PISM SĄDOWYCH ORAZ EGZEKUCYJNYCH,
• Które powinny być stosowane przez banki w przypadku podjęcia postępowania windykacyjnego a następnie postępowania sądowego i egzekucyjnego

31. Zeszyt III tom LXXXII ….… cena 89,00 zł (wrzesień 2009 r.)
• PROJEKT INSTRUKCJI kancelaryjnej przystosowanej dla Banku Spółdzielczego
• PROJEKT INSTRUKCJI o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Banku Spółdzielczym
• PROJEKT INSTRUKCJI w zakresie zasad ustalania parametrów w umowach kredytowych i umowach rachunku bankowego w sposób odbiegający od stosowanych powszechnie w Banku zasad ustalania tych parametrów

32. Zeszyt III tom LXXXIV cena 94,20 zł (październik 2009 r.)
• Szczegółowe omówienie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu istotne dla banku spółdzielczego – obowiązujące od dnia 22.10.2009 r.
• Zestawienie zmian regulacji ustawowych w nawiązaniu do dotychczasowej treści poszczególnych przepisów ustawy „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”
• Aktualny tekst ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” – wg stanu prawnego na dzień 22.10.2009 r.

33. Zeszyt III tom LXXXVII ..cena 89,00 zł (październik 2010 r.)
• Projekt REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
• Wytyczne dla Banków Spółdzielczych wynikające z „rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych”
• INSTRUKCJA w zakresie zasad ustalania parametrów
w umowach kredytowych i w umowach rachunku bankowego w sposób odbiegający od stosowanych powszechnie w banku zasad ustalania tych parametrów

34. Zeszyt III tom LXXXVIII .. cena 86,00 zł (grudzień 2010 r.
• INSTRUKCJA w sprawie szczegółowych zasad wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
w przypadku śmierci posiadacza rachunku (wersja poszerzona i uaktualniona na dzień 1 grudnia 2010 r.)
• REGULAMIN sprzedaży wierzytelności Banku Spółdzielczego (wersja uaktualniona na dzień 1 grudnia 2010 r.)

35. Zeszyt III tom LXXXIX
cena łączna za cz. 1 i cz. 2 – 155,40 zł (luty 2011 r.)

Zeszyt III tom LXXXIX cz. I
• Istotne dla banku spółdzielczego obowiązujące od 20 lutego 2011 r. Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (komentarz praktyczny)
• Projekt regulaminu „PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH (Część I)
Zeszyt III tom LXXXIX cz. II
• Projekt regulaminu „PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH (Część II)

36. Zeszyt III tom XC …………… cena 93,00 zł (czerwiec 2011 r.)
• Zmiany w ustawie o bankowym funduszu gwarancyjnym (komentarz praktyczny)
• REGULAMIN w sprawie trybu postępowania w przypadku braku obrotu na rachunkach bankowych w okresie przekraczającym 6-miesięcy od daty ostatniej operacji na tym rachunku
• USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (w wersji obowiązującej od dnia 30.12.2010 r.)
• USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 257 poz. 1724)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania (Dz. U. z dnia 2011 r. nr 25 poz. 132)

37. Zeszyt III tom XCI …..… cena 95,60 zł (październik 2011 r.)
• INSTRUKCJA w sprawie rozpatrywania reklamacji i wniosków w Banku Spółdzielczym
• OMÓWIENIE zmian w ustawie – Prawo bankowe: wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.03.2011 r. sygn. akt: P 7/09
– obowiązujących od 12.07.2011 r. jak też obowiązujących od 27.10.2011 r.
• USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy do 27.10.2011 r.)

38. Zeszyt III tom XCII ……….… cena 88,30 zł (grudzień 2011 r.)
• Praktyczne aspekty wdrażania w banku spółdzielczym nowej umowy kredytowej (poradnik praktyczny)
• USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2011 r. nr 126 poz. 715)
• REGULAMIN udzielania kredytów dla wnioskodawców kredytu, którzy utracili zdolność kredytową lub nie posiadają zdolności kredytowej, opracowany przy uwzględnieniu postanowień art. 70 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy – Prawo bankowe obowiązujący w Banku Spółdzielczym
39. Zeszyt III tom XCIII ………. cena 111,20 zł (marzec 2012 r.)
• Kierunki restrukturyzacji zadłużenia kredytowego (poradnik praktyczny do zastosowania dla podmiotów instytucjonalnych )
• REGULAMIN w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia kredytowego dla podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym
• REGULAMIN udzielania kredytów konsolidacyjnych dla podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

40. Zeszyt III tom XCIV …………….. cena 91,40 zł (maj 2012 r.)
• REGULAMIN udzielania kredytów konsolidacyjnych dla osób fizycznych (konsumentów) w Banku Spółdzielczym (projekt)
• INSTRUKCJA w sprawie szczegółowych zasad wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w przypadku śmierci posiadacza rachunku – wydanie II poprawione i uzupełnione (projekt)
• EKSPRTYZA PRAWNA w zakresie możliwości uchylenia się od ujemnych skutków dla Banku związanych z zarzutem stosowania klauzul abuzywnych

41. Zeszyt III tom XCV …….. cena 102,40 zł (czerwiec 2012 r.)
• REGULAMIN w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia kredytowego dla osób fizycznych (konsumentów) w Banku Spółdzielczym (projekt)
• INSTRUKCJA (projekt) w sprawie trybu i zasad przejmowania i zbycia przez Bank Spółdzielczy składników majątkowych dłużnika, które zostały przejęte przez Bank na zasadach określonych w:
1. art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. u. z 2002 r. nr 72 poz. 665 ze zm.) w związku z art. 453 kodeksu cywilnego,
2. art. 875 i art. 877 oraz art. 984 kodeksu postępowania cywilnego,
3. w przypadku realizacji umowy zastawu rejestrowego lub umowy przewłaszczenia nieruchomości

42. Zeszyt III tom XCVI ……cena 89,30 zł (listopad 2013 r.)
Praktyczne aspekty wdrożenia w Banku Spółdzielczym Rekomendacji „T” Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych

43. Zeszyt III tom XCVII ……cena 89,30 zł (październik 2012 r.)
• Nowe zadania banku spółdzielczego w zakresie realizacji usług płatniczych (poradnik praktyczny)
• Projekt regulaminu świadczenia usług płatniczych obowiązujący w Banku Spółdzielczym
• Ustawa z dnia 19.08.2011 r. O usługach płatniczych (dz.u. Nr 199 poz. 1175 ze zm.)

44. Zeszyt III tom XCIX …………. cena 78,90 zł (styczeń 2013 r.)
• Regulamin pracy Banku Spółdzielczego – uaktualniony wg stanu prawnego na dzień 1.01.2013 r.(projekt)
• Regulamin wynagradzania pracowników Banku Spółdzielczego- uaktualniony wg stanu prawnego na dzień 1.01.2013 r. (projekt)
• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Banku Spółdzielczym – uaktualniony wg stanu prawnego na dzień 1.01.2013 r.(projekt)

45. Zeszyt III tom C …………. cena 64,20 zł (marzec 2013 r.)
• REGULAMIN w sprawie stosowania szczególnego trybu postępowania przy ustalaniu listy deponentów dla potrzeb ustalenia wysokości środków gwarantowanych w Banku Spółdzielczym w rozumieniu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
• INSTRUKCJA regulująca zasady podejmowania decyzji,
w przedmiocie odpisywania należności w ciężar „pozostałych kosztów operacyjnych” oraz w zakresie spisywania w „straty nadzwyczajne”
• REGULAMIN określający zasady zawieszania oraz odstępowania od naliczania odsetek umownych, a także odsetek naliczanych od należności przeterminowanych
• INSTRUKCJA w sprawie tworzenia rezerw
• INSTRUKCJA określająca procedury związane
z zabezpieczeniem przy udziale kluczy, obiektu stanowiącego siedzibę Banku Spółdzielczego, a także obiektów będących siedzibą placówek terenowych tego banku
• OPINIE PRAWNE w sprawie podstawy prawnej do pobierania przez Bank opłat od organów egzekucyjnych

46. Zeszyt III tom CI………………… cena 69,70 zł (marzec 2013 r.)
• ZASADY wypłaty środków przez Bank Spółdzielczy z rachunku zmarłego posiadacza rachunku (PRAKTYCZNY POPRADNIK)
• INSTRUKCJA w sprawie szczegółowych zasad wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w przypadku śmierci posiadacza rachunku (wydanie II uaktualnione i poszerzone)

47. Zeszyt III tom CII…cena łączna za cz. 1 i cz. 2……. 123,00 zł (kwiecień 2013 r.)

Zeszyt III t. CII cz. I …………………………………………. cena 64,40 zł
INSTRUKCJA w sprawie trybu postępowania Banku Spółdzielczego w przypadku potrzeby przeniesienia do ewidencji pozabilansowej ekspozycji kredytowych zaliczonych do kategorii „straconych” w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.12.2008 r. w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (projekt)
• OPINIE PRAWNE w sprawie zasad zmian wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w sprawie obowiązku informowania posiadaczy rachunków o zmianie wysokości oprocentowania w świetle postanowień ustawy o usługach płatniczych
• SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY w zakresie stosowania w Banku zabezpieczenia hipotecznego dla wierzytelności bankowych (część I)

Zeszyt III t. CII cz. II ……………………………………….. cena 58,60 zł
• SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY w zakresie stosowania w Banku zabezpieczenia hipotecznego dla wierzytelności bankowych
• WZORY umów o ustanowienie hipoteki oraz oświadczeń Banku i wniosków kierowanych do sądu wieczystoksięgowego (część II)
REGULAMIN
WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

49. Zeszyt III tom CIV – cena łączna za cz. 1 i cz. 2 ……. 161,30 zł (czerwiec 2013 r.)

Zeszyt III tom CIV cz. I ………………………………. cena 86,10 zł
• ZAJĘCIE WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO (część I)
• PRAKTYCZNY PORADNIK Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego
• ORZECZNICTWO SĄDOWE dot. problematyki zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego

Zeszyt III t. CIV cz. II……………………………………… cena 75,20 zł
• ZAJĘCIE WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO (część II)
• SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY określające zasady postępowania pracowników Banku w przypadku zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez właściwy organ egzekucyjny (instrukcja wykonawcza)
• KOMENTARZE do postanowień ustawy kodeks postępowania cywilnego i ustawy Prawo bankowe dotyczące problematyki zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego

50. Z III t. CV ……………………………………… cena 75,20 zł
• Regulamin pracy Banku Spółdzielczego – uaktualniony wg stanu prawnego na dzień 1.10.2013 r.(projekt)
• Regulamin wynagradzania pracowników Banku Spółdzielczego – uaktualniony wg stanu prawnego na dzień 1.10.2013 r. (projekt)
• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Banku Spółdzielczym – uaktualniony wg stanu prawnego na dzień 1.10.2013 r. (projekt)

51. Zeszyt III t. CVI …………………………….73,20 zł (listopad 2013)
• INSTRUKCJA w sprawie trybu i zasad przejmowania przez Bank składników majątkowych dłużnika oraz zasad ich zbycia w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Prawo bankowe wydanie II poszerzone wg stanu na dzień 30.10.2013 r.
• ZBIÓR PRZEPISÓW regulujących otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych a także dotyczących egzekucji prowadzonej z wierzytelności z rachunku bankowegowg stanu na dzień 30.10.2013 r.

53. Zeszyt III t. CVIII …………………………………..88,40 (luty 2014)
• Praktyczne aspekty wdrażania w Banku Spółdzielczym „Rekomendacji S” dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, które zostały przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 148/2013 z dnia 18.06.2013 r. (Dz.Urz.KNF poz. 23) (poradnik praktyczny)
• Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (czerwiec 2013 r.)

54. Zeszyt III t. CIX …………………………139,55 zł (marzec 2014)
• WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH (wydanie poszerzone i uaktualnione na dzień 28.02.2014 r.)
• WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH (WZORY PISM)
W opracowaniu uwzględniono:
metodologię, która powinna być przyjęta przez Bank Spółdzielczy w zakresie oceny skuteczności windykacji i restrukturyzacji należności kredytowych – wymaganą obecnie przez Komisję Nadzoru Finansowego ( w ramach BION)

55. Zeszyt III t. CX …………………………98,20 zł ( (kwiecień 2014)
INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
• Regulamin otwierania i prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych w Banku Spółdzielczym
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych IKE oraz IKZE (Dz.u. nr 222 poz. 1327)
ZASADY LOKOWANIA WOLNYCH ŚRODKÓW NIE ZAANGAŻOWANYCH W AKCJĘ KREDYTOWĄ
• Zasady polityki zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych w Banku Spółdzielczym
• Instrukcja określająca procedury, które obowiązują w Banku Spółdzielczym w zakresie realizacji zaangażowania kapitałowego Banku (poza zaangażowaniem kredytowym)

56. Zeszyt III t. CXI …………………………………78,30 zł (maj 2014)
• VADEMECUM członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego (poradnik praktyczny) część I
• REGULAMIN udzielania kredytów dla wnioskodawców kredytu, którzy utracili zdolność kredytową lub nie posiadają zdolności kredytowej, opracowany przy uwzględnieniu postanowień art. 70 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy – Prawo bankowe (projekt)
• OPINIA PRAWNA w sprawie zasad opodatkowania odsetek od lokat terminowych, które naliczane są w związku z wydzieleniem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) części środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i przekazanych na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowe

57. Zeszyt III t. CXII ………………………72,66 zł (czerwiec 2014)
• SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY określające zasady postępowania pracowników Banku w przypadku zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez właściwy organ egzekucyjny (instrukcja wykonawcza)
• ZAJĘCIE WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO (praktyczny poradnik)
Wydanie II uaktualnione uwzględniające w szczególności :
• realizację zajęcia rachunku bankowego przez organ samorządu terytorialnego na szczeblu Gminy (Wójta, Burmistrza i Prezydenta Miasta) w zakresie dochodzenia należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• podejmowanie działań związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej prowadzonej wyłącznie przez organy administracyjne.
• Projekt REGULAMINU otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym dla Wspólnot Mieszkaniowych

Zeszyt III t. CXIII………………………62,00 zł (listopad 2014)

• „ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO”, które powinny być przyjęte w Banku Spółdzielczym (projekt)
• ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH – Komisja Nadzoru Finansowego
• KODEKS ETYKI BANKOWEJ – Związek Banków Polskich. Warszawa kwiecień 2013 r.
• REGULAMIN WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zeszyt III t. CXIV ………………………79,80 zł (grudzień 2014)

• ZASADY POLITYKI w zakresie oceny kwalifikacji członków organów zarządzających oraz osób zajmujących stanowiska kluczowe w Banku Spółdzielczym (projekt opracowany powtórnie, w oparciu o doświadczenia wynikające z kampanii wyborczej do Rady Nadzorczej w BS przeprowadzonej w I półroczu 2014 r.)
• Projekt REGULAMINU DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ Banku Spółdzielczego – uwzględniający zasady ładu korporacyjnego
• Projekt REGULAMINU DZIAŁANIA ZARZĄDU Banku Spółdzielczego – uwzględniający zasady ładu korporacyjnego
• Projekt REGULAMINU WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Banku Spółdzielczego (uaktualniony i skorelowany z zasadami polityki)

Zeszyt III t. CXV………………………80,01 zł (luty 2015)

INSTRUKCJA W SPRAWIE „ZABEZPIECZENIA TAJEMNICY PRAWNIE CHRONIONEJ” W BANKU SPÓŁDZIELCZYM (będąca realizacją ochrony „poufnych danych” w rozumieniu rekomendacji D)

Wydanie poszerzone z uwzględnieniem: zmian w ustawie o ochronie danych osobowych obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.,
Realizacji Rekomendacji D dot. zarządzania obszarami technologii i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku, obowiązujących od 1.01.2015 r. w części dot. ochrony „poufnych danych”, „tajemnicy przedsiębiorstwa” w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zeszyt III t. CXVI ………………………79,91 zł (marzec 2015)

• INSTRUKCJA w sprawie trybu postępowania Banku Spółdzielczego w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika z uwzględnieniem w szczególności upadłości konsumenckiej

• INSTRUKCJA w sprawie trybu postępowania Banku Spółdzielczego w przypadku niemożliwości ustalenia adresu zameldowania na pobyt stały klienta Banku w oparciu o dokument tożsamości, a w szczególności w oparciu o dowód osobisty, w którym nie zostały wpisane dane dotyczące adresu zameldowania osoby ubiegającej się o zawarcie umów bankowych
• USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 nr. 217 poz. 1427 ze zm.)